ALGEMENE VOORWAARDEN – BOEKHOUDER BERTHA

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Boekhouder Bertha is gevestigd te Bant en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 72.80.25.37.

1.2 De wederpartij van Boekhouder Bertha wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

1.3 Partijen zijn Boekhouder Bertha en Opdrachtgever samen.

1.4 Er is sprake van een overeenkomst wanneer een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Boekhouder Bertha.

2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Boekhouder Bertha, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld. Al degenen die voor Boekhouder Bertha werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de opdracht kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

2.5 De overeenkomst bevat voor Boekhouder Bertha steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

 

Artikel 3 – Betaling
3.1 Facturen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

3.2 Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Boekhouder Bertha gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.3 Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Boekhouder Bertha tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Boekhouder Bertha onmiddellijk opeisbaar.

3.5 Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Boekhouder Bertha, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 

Artikel 4 – Offertes

4.1 De offertes van Boekhouder Bertha zijn hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

4.2 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3 Offertes gelden niet automatisch voor verlengingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De op aanbiedingen, offertes en facturen van Boekhouder Bertha genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 6 – Gegevens en informatie

6.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, die Boekhouder Bertha meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm worden verstrekt.

6.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Boekhouder Bertha ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart Boekhouder Bertha voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

6.4 Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Boekhouder Bertha verlangde gegevens en informatie beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Contractuur en intrekking opdracht

7.1 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het staat Boekhouder Bertha vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.

7.2 Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, blijven de bedragen ter zake van werkzaamheden en gemaakte kosten die Boekhouder Bertha voorafgaand aan de ontbindingen heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds verricht onverminderd verschuldigd en worden deze bedragen op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

7.3 Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst dienen altijd schriftelijk te worden overeengekomen.

 

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Boekhouder Bertha voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uit.

8.2 Boekhouder Bertha heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.3 De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.

8.4 Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Boekhouder Bertha tijdig kan beginnen aan de opdracht.

8.5 Boekhouder Bertha sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Boekhouder Bertha aan de voor haar geldende wet –en (beroeps)regelgeving.

8.6 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Boekhouder Bertha en opdrachtgever door middel van elektronische mail, sms, Whatsapp of Skype met elkaar communiceren. Boekhouder Bertha en opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet werkzaam zijn van elektronische mail, sms, Whatsapp of Skype. Zowel opdrachtgever als Boekhouder Bertha zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen.

 

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Boekhouder Bertha stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

9.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Boekhouder Bertha opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

9.4 Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Boekhouder Bertha daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 10 – Rechten van intellectuele eigendom
10.1 Alle rechten met betrekking tot producten die Boekhouder Bertha bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen en (computer)programma’s komen toe aan Boekhouder Bertha, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

10.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekhouder Bertha is het opdrachtgever niet toegestaan de producten bedoeld in het vorige lid of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Boekhouder Bertha. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Boekhouder Bertha in staat is hierop adequaat te reageren.

11.2 Boekhouder Bertha is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Boekhouder Bertha de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

11.3 In het geval dat Boekhouder Bertha een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dat het honorarium.

11.4 Iedereen aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Wanneer de verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Boekhouder Bertha beperkt tot het overeengekomen honorarium voor de desbetreffende opdracht.  

 

Artikel 12 – Geheimhouding en persoonsgegevens
12.1 Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.

12.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

12.2.a die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

12.2.b waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

12.2.c die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken; 

12.2.d die door de ontvangede partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

12.3 In het kader van een opdracht of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, kan Boekhouder Bertha persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor opdrachtgever verwerken.

12.4 In verband met optimalisering van haar dienstverlening alsmede in verband met het kunnen benaderen van opdrachtgever met informatie en met diensten van Boekhouder Bertha, kan Boekhouder Bertha persoonsgegevens verwerken.

12.5 Verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in lid 3 en 4 door Boekhouder Bertha vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 13 – Geschillenbeslechting
13.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.

13.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen Boekhouder Bertha en opdrachtgever kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.